JOURNAL ARTICLES

Chưa được phân loại

Talk show “Corporate Social Responsibility”

Michel Capron – Giáo sư Khoa học quản lý, trường Đại học tổng hợp Đông…
Chưa được phân loại

Roundtable “Social Enterprise Phenomenon in Korea”

In 17, April, at the Roundtable with the theme of “Social enterprise phenomenon in Korea”,…
Chưa được phân loại

NEU CSIE UK TRIP

Cuối tháng 3/2017, đoàn của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân do GS. Trần…